หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตร/คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ท่านสามารถ Download เอกสารการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และเอกสารการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
โดยกดเลือกจากวันที่ที่ได้รับการรับทราบ/รับรองหลักสูตร
หากท่านต้องการเอกสารที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
** เอกสารจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF. **
 

ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
หลักสูตร

สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร

ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

6-ม.ค.-55

20-ม.ค.-55

7-มิ.ย.-55

ศธ 0206.6/1074 (24-ส.ค.-58)

2

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ

6-ม.ค.-55

20-ม.ค.-55

7-มิ.ย.-55

ศธ 0206.6/1074 (24-ส.ค.-58)

3

ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

6-ม.ค.-55

20-ม.ค.-55

15-ม.ค.-58

ศธ 0206.6/823 (22-มิ.ย.-58)

4

ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

รัฐประศาสนศาสตร์

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

24-เม.ย.-56

ศธ 0206.6/1841(22-พ.ค.-57)

5

ปริญญาตรี

นิติศาสตรบัณฑิต

นิติศาสตร์

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

25-เม.ย.-55

ศธ 0206.6/1130 (31 ต.ค. 55)
สภาวิชาชีพ : คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสตรนิติศาสตรบัณฑิต
ได้เชิญตัวแทนจากสภาวิชาชีพ
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในการวิพากษ์หลักสูตรแล้ว

6

ปริญญาตรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ทัศนศิลป์

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

30-พ.ค.-55

ศธ 0206.6/1283 (30 พ.ย. 55)

7

ปริญญาตรี

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

ออกแบบนิเทศศิลป์

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

20-ธ.ค.-55

ศธ 0206.6/1951 (27-พ.ค.-57)

8

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

30-พ.ค.-55

ศธ 0206.6/1283 (30 พ.ย. 55)

9

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

24-เม.ย.-56

ศธ 0206.6/1841 (22 พ.ค. 57)

10

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

24-เม.ย.-56

ศธ 0206.6/1841 (22 พ.ค. 57)

11

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาญี่ปุ่น

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

2-ธ.ค.-56

ศธ 0206.6/2020(28-พ.ค.-57)

12

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

ภาษาจีน

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

22-พ.ย.-56

ศธ 0206.6/2018(28-พ.ค.-57)

13

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สารสนเทศศาสตร์
และบรรณารักษศาสตร์

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

30-พ.ค.-55

ศธ 0206.6/1283 (30 พ.ย. 55)

14

ปริญญาตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

การพัฒนาสังคม

3-ก.พ.-55

30-มี.ค.-55

12-มิ.ย.-57

ศธ 0206.6/296 (12-มี.ค.-58)

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739