หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตร/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ท่านสามารถ Download เอกสารการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และเอกสารการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
โดยกดเลือกจากวันที่ที่ได้รับการรับทราบ/รับรองหลักสูตร
หากท่านต้องการเอกสารที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
** เอกสารจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF. **
 

ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
หลักสูตร

สภา
มหาวิทยาลัย
อนุมัติ
หลักสูตร

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร

ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

 28-ก.พ.-55

 30-มี.ค.-55

 3-ก.ย.-55

ศธ 0206.6/1199 (21 มี.ค. 57)

2

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

วิทยาศาสตรศึกษา

 28-ก.พ.-55

 30-มี.ค.-55

 31-ก.ค.-55

ศธ 0206.6/367 (23 เม.ย. 56)

3

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

 11-พ.ย.-54

 18-พ.ย.-54

 30-พ.ค.-55

ศธ 0206.6/1074 (24-ส.ค.-58)

4

ปริญญาโท

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณิตศาสตร์ศึกษา

 3-ก.พ.-55

 30-มี.ค.-55

 13-ธ.ค.-56

ศธ 0206.6/1953 (27-พ.ค.-57)

5

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 11-พ.ย.-54

 18-พ.ย.-54

13-พ.ย.-57

ศธ 0206.6/962 (24-ก.ค.-58)

6

ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บรรพชีวินวิทยา

17-ต.ค.-57

19-ธ.ค.-57

8-พ.ค.-58

ศธ 0206.6/1202 (18-ก.ย.-58)

7

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ฟิสิกส์

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

7-มิ.ย.-55

ศธ 0206.6/138 (11 ก.พ. 56)

8

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมี

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

7-มิ.ย.-55

ศธ 0206.6/138 (11 ก.พ. 56)

9

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ชีววิทยา

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

3-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/1196 (18-ก.ย.-58)

10

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

22-พ.ย.-56

ศธ 0206.6/2018(28-พ.ค.-57)

11

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

30-พ.ค.-55

ศธ 0206.6/1283 (30 พ.ย. 55)

12

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกำลังกาย

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

30-พ.ค.-55

ศธ 0206.6/1283 (30 พ.ย. 55)

13

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สถิติประยุกต์

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

30-พ.ค.-55

ศธ 0206.6/1283 (30 พ.ย. 55)

14

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาการคอมพิวเตอร์

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

7-มิ.ย.-55

ศธ 0206.6/138 (11 ก.พ. 56)

15

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคโนโลยีสารสนเทศ

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

7-มิ.ย.-55

ศธ 0206.6/138 (11 ก.พ. 56)

16

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ภูมิสารสนเทศ

23-ธ.ค.-54

20-ม.ค.-55

7-มิ.ย.-55

ศธ 0206.6/138 (11 ก.พ. 56)

17

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

8-มิ.ย.-55

17-ส.ค.-55

1-พ.ค.-56

ศธ 0206.6/2017 (28-พ.ค.-57)

18

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

4-ต.ค.-55

ศธ 0206.6/1198 (27 ธ.ค. 56)

19

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เกษตรศาสตร์

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

28-ต.ค.-56

ศธ 0206.6/1144 (21 มี.ค. 57)

20

ปริญญาตรี

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เทคนิคการสัตวแพทย์

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

19-พ.ย.-55

ศธ 0206.6/1199 (21 มี.ค. 57)

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739