หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตร/คณะวิทยาการจัดการ


ท่านสามารถ Download เอกสารการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และเอกสารการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
โดยกดเลือกจากวันที่ที่ได้รับการรับทราบ/รับรองหลักสูตร
หากท่านต้องการเอกสารที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
** เอกสารจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF. **
 

ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
หลักสูตร

สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร

ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ

คณะวิทยาการจัดการ

1

ปริญญาเอก

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

การบริหารธุรกิจ

9-ม.ค.-58 20-ก.พ.-58 2-ส.ค. 60

ศธ 0206.6/321 (31 พ.ค. 61)

 

2 ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริหารธุรกิจ

11-พ.ย.-54

18-พ.ย.-54

16-มี.ค.-55

ศธ 0206.6/490 (3 พ.ค. 56)

3

ปริญญาโท

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

การจัดการการสื่อสารแบบบูรณาการ

6-ม.ค.-55

20-ม.ค.-55

24-เม.ย.-56

ศธ 0206.6/1841 (22 พ.ค. 57)

4

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการ

28-ก.พ.-55

30-มี.ค.-55

7-ก.ย.-55

ศธ 0206.6/642 (17 มี.ค. 57)

5

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การเงินและการธนาคาร

28-ก.พ.-55

30-มี.ค.-55

3-ก.ย.-55

ศธ 0206.6/1199 (21 มี.ค. 57)

6

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาด

28-ก.พ.-55

30-มี.ค.-55

7-ก.ย.-55

ศธ 0206.6/642 (17 มี.ค. 57)

7

ปริญญาตรี

บริหารธุรกิจบัณฑิต

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

28-ก.พ.-55

30-มี.ค.-55

22-พ.ย.-56

ศธ 0206.6/2018(28-พ.ค.-57) 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739