หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 หลักสูตร/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ท่านสามารถ Download เอกสารการรับทราบหลักสูตรของ สกอ. และเอกสารการรับรองคุณวุฒิของ ก.ค.ศ.
โดยกดเลือกจากวันที่ที่ได้รับการรับทราบ/รับรองหลักสูตร
หากท่านต้องการเอกสารที่มีตราประทับของมหาวิทยาลัย กรุณาติดต่อกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1
** เอกสารจะแสดงผลในรูปแบบไฟล์ PDF. **
 

ข้อมูลหลักสูตรพัฒนาและปรับปรุง พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ที่

ระดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

สภาวิชาการ
เห็นชอบ
หลักสูตร

สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตร

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร

ก.ค.ศ รับรองคุณวุฒิ

คณะและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

การจัดการอุตสาหกรรม (4 ปี)

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

19-ก.พ.-56

ศธ 0206.6/1727 (20-พ.ค.-57)

2

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

 9-ธ.ค.-56

19-ธ.ค.-56

9-ก.ค.-57

ศธ 0206.6/442 (27-มี.ค.-58)

3

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

 20-ธ.ค.-55

ศธ 0206.6/1951 (27-พ.ค.-57)

4

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

19-พ.ย.-55

ศธ 0206.6/1199 (21-มี.ค.-57)
5 ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) 25-ก.ค.-58 22-ส.ค.-57 16-ก.พ.-58 ศธ 0206.6/959 (22-ก.ค.-58)

6

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี)

4-พ.ค.-55

25-พ.ค.-55

19-พ.ย.-55

ศธ 0206.6/1199 (21-มี.ค.-57)

7

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) 23-มี.ค.-55

30-มี.ค.-55

 27-ส.ค.-55

ศธ 0206.6/962 (24-ก.ค.-58)

8

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีเซรามิกส์

9-ธ.ค.-56

 19-ธ.ค.-56

 23-พ.ค.-57

ศธ 0206.6/457 (27-มี.ค.-58)

9

ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรม (5 ปี)

 8-มิ.ย.-55

 15-มิ.ย.-55

12-ต.ค.-55

ศธ 0206.6/175 (28-ก.พ.-57)
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739