หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์


 • เป้าหมาย :

      1. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

      2. งานบริการมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมสีความพึงพอใจ

      3. สร้างระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

      4. เป็นหน่วยงานที่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
   

 • เอกลักษณ์ :
 
               “ปฏิบัติงานตาม าตรฐาน     สร้าง คุณภาพของผลงาน      พัฒนา งค์ความรู้ในองค์กร”
              
               ม.ค.อ.       
               
                :
มาตรฐาน (ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด)
               
              
: คุณภาพ (สร้างคุณภาพของผลงาน)               
                              
              
: องค์ความรู้ (พัฒนาองค์ความรู้ในองค์กร)
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739