หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 จดหมายข่าว


ปี 2561

 

ฉบับเดือน ตุลาคม 

 

ฉบับเดือน กันยายน 

 

ฉบับเดือน สิงหาคม 

 

ฉบับเดือน กรกฎาคม 

 

ฉบับเดือน มิถุนายน

 

ฉบับเดือน พฤษภาคม

 

ฉบับเดือน เมษายน

 

ฉบับเดือน มีนาคม 

 

  ฉบับเดือน กุมภาพันธ์

ฉบับเดือน มกราคม

 


ปี 2560  

ฉบับเดือน ธันวาคม

ฉบับเดือน               

 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739