หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


                                                                                                                  
 
ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
     
                                                                                                                                           

FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดข้อมูล)

FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดข้อมูล)

FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดข้อมูล)

 
ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
 
ข้อมูลนักศึกษา
                                                                                                                     
 
                                                             
ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557
                                                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

ตัวชี้วัด

รายละเอียด

ระดับหลักสูตร

3.1

ระบบการรับนักศึกษา                              • การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
กระบวนการจัดทำแผนรับนักศึกษา             • แผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2557
สรุปจำนวนผู้สมัครประเภทโควตาและสอบคัดเลือกทั่วไป-ประจำปีการศึกษา-2553-2557

3.2

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การโอนหลักสูตรหรือสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

3.3

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 58)
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาแรกเข้า คือจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัว ณ วันที่เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบจำนวนแรกเข้า (ข้อมูลย้อนหลัง พ.ศ. 2555 - 2557)

4.1

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558)

5.1

คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร          • มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ระเบียบการเทียบโอนรายวิชา                    • ระเบียบการเทียบโอนรายวิชา (ฉบับที่ 2) 

ระดับคณะ

1.4

FTES 2557

FTES รายหลักสูตร

ระดับสถาบัน

1.1

ข้อมูลหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 58)

5.3

•  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา
•  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
•  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลอื่น ๆ

 

•  ข้อมูล มคอ.3 มคอ. 5 มคอ.7 
      •  คณะครุศาสตร์ (ยังไม่มีข้อมูล)
      •  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      •  คณะวิทยาการจัดการ (ยังไม่มีข้อมูล)
      •  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยังไม่มีข้อมูล)
      •  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ยังไม่มีข้อมูล)

•  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน
   มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739