หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร
    • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 (Download)
    • เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 (Download)
  • ข้อมูลนักศึกษา (อัตราการคงอยู่)  และข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา

          สามารถตรวจสอบได้ที่ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (ประธานหลักสูตรมีสิทธิ์ในการ Login เข้าใช้งาน) (คลิกที่นี่)

             >>วิธีการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (คลิกที่นี่)

  • กระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (Download)
  • กระบวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (Download)
                                                                                                 
 
ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
                                                                                                                            

FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดข้อมูล)  

FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 (รายละเอียดข้อมูล)

FTES รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 (รายละเอียดข้อมูล)

 
ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
 
ข้อมูลนักศึกษา
                                                                                       
 
                               
ข้อมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2557
                                                                                                                         ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

ตัวชี้วัด

รายละเอียด

ระดับหลักสูตร

3.1

ระบบการรับนักศึกษา                              • การรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
กระบวนการจัดทำแผนรับนักศึกษา             • แผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 - 2557
สรุปจำนวนผู้สมัครประเภทโควตาและสอบคัดเลือกทั่วไป-ประจำปีการศึกษา-2553-2557

3.2

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
ระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การโอนหลักสูตรหรือสาขาวิชา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

3.3

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค. 58)
หมายเหตุ จำนวนนักศึกษาแรกเข้า คือจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัว ณ วันที่เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเทียบจำนวนแรกเข้า (ข้อมูลย้อนหลัง พ.ศ. 2555 - 2557)

4.1

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร (ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2558)

5.1

คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร          • มคอ.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ระเบียบการเทียบโอนรายวิชา                    • ระเบียบการเทียบโอนรายวิชา (ฉบับที่ 2) 

ระดับคณะ

1.4

FTES 2557

FTES รายหลักสูตร

ระดับสถาบัน

1.1

ข้อมูลหลักสูตร (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 58)

5.3

•  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการบริหารงานวิชาการแบบโปรแกรมวิชา
•  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
•  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

ข้อมูลอื่น ๆ

 

•  ข้อมูล มคอ.3 มคอ. 5 มคอ.7 
      •  คณะครุศาสตร์ (ยังไม่มีข้อมูล)
      •  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      •  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      •  คณะวิทยาการจัดการ (ยังไม่มีข้อมูล)
      •  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยังไม่มีข้อมูล)
      •  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ยังไม่มีข้อมูล)

•  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน
   มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739