หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 บุคลากรและการให้บริการ


บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 

คณะผู้บริหาร   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร พระฉาย
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

อาจารย์กฤติกา เผื่อนงูเหลือม
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายหลักสูตรและแผนการเรียน

อาจารย์สุขสรรค์  ตันสิริ
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายแผนและพัฒนา

ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน
รองผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายบริหารสำนักงาน

 

นายสมพงษ์ อินทร์พงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

อาจารย์ศรายุทธ เนียนกระโทก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ
ฝ่ายระบบสารสนเทศ

 

ฝ่ายบริหารสานักงาน

 
นางเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่าง  (แป้น)
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 
   
นางหทัยรัตน์  ธีรวุฒิวรเวทย์  (เอ๋)
หัวหน้างานบริหารสำนักงาน
นางสาวฐิติรัตน์  จริยธนาวัฒน์  (หน่อย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววรนิษฐา  ศรีอภัย  (เฟริน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
       
นางสาววัลลภา  หักทะเล  (วัล)
หัวหน้างานโครงการความร่วมมือ
และสหกิจศึกษา
นางสาวภรัณยา  เอ็นดู  (ปุ้ย)
เจ้าหน้าที่งานโครงการความร่วมมือ
และสหกิจศึกษา
 
 

ฝ่ายทะเบียนและวัดผล

 
 
นายสมพงษ์  อินทร์พงษ์  (พงษ์)
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน
 
 
นางสาวเกณิกา  สิทธิเสือ  (อารีย์)
หัวหน้างานทะเบียน
นางสาวศุภวัฒน์  ลือกลาง  (ก้อย)
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
นายจิรพงศ์  รัตนสโลบล  (เบล)
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน
 
     
นางราตรี  สำแดงปริญญา  (ติ๊ก)
หัวหน้างานตรวจสอบและระเบียน
นางสาวนัยนา  ช่ำชอง  (โอ)
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
นางสาวเพิ่มศิริ  ศิริพร  (เล็ก)
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
 
   
นางรจนา  ภักดิ์โพธิ์  (รจ)
เจ้าหน้าที่งานตรวจสอบและระเบียน
นายอัศรายุทธ  กมลเพ็ชร์  (หยก)
หัวหน้างานระบบสารสนเทศ
นางสาวณัฏฐนันท์  เกษมวณิชย์กุล  (วี)
เจ้าหน้าที่งานระบบสารสนเทศ
 

ฝ่ายแผนการเรียน

 
นางสาวปิยนันท์  ชูทับทิม  (กุ้ง)
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
และหัวหน้างานหลักสูตรและแผนการเรียน
 
นายปฐม  ปานกระทอน  (โจ)
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
นางสุพรรณี  พวงเกาะ  (จุ๋ม)
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตรและแผนการเรียน
นางสาวปทิตตา  กมลเพ็ชร์  (น้ำ)
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
 
 
นางสาวมินตรา  วิบูลย์ชาติ  (แก้ว)
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739