หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

 การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)


 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2555 - ปัจจุบัน
(เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552)
เลือกดูข้อมูลแยกตามคณะ

**สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน**

                       คณะครุศาสตร์

                       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


                       คณะวิทยาการจัดการ

                       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

                       คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2548 - 2554

**สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา พ.ศ. 2549 - 2554**

หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ

สำหรับบัณฑิตที่ใช้หลักสูตรกลางสภาสถาบันราชภัฏ

เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันราชภัฏนครราชสีมา
และวิทยาลัยครูนครราชสีมา ตามใบรายงานผลการเรียน
(Transcript)

   
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739