หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ปีการศึกษา 2559


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์      ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ คงฤทธิ์               กรรมการ
3. ดร.กนกพร  ฉิมพลี                                        กรรมการ
4. นายธนัช  แววฉิมพลีสกุล                                กรรมการและเลขานุการ

                             

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739