หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2560


รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษา 2/2560

ให้นำเอกสารผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาติดต่อที่ห้องทะเบียน(คุณนัยนา)

หากไม่ดำเนินการทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะทำการอายัดเอกสารทางการศึกษา

จนกว่าจะดำเนินการเรียบร้อย

>> รายชื่อผู้มีปัญหา <<

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739