หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน I รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

สำหรับภาคปกติดังนี้

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561            สอบแก้ระดับคะแนน I สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับคะแนน I                                           

                                              ในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังนี้

รายวิชา รหัสวิชา กำหนดการสอบ สถานที่

การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ

 004002  7 มี.ค. 2561 เวลา 15.30 - 17.30 น.   32.03.08 

นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะปรับคะแนน

กลางภาคเป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการศึกาาจากคะแนนที่มีอยู่
 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739