หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาชุดการสอนของรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัย สำหรับพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการฝึกอบรมสัมมนาคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุดการสอน และสนับสนุนการพัฒนาสื่อประกอบชุดการสอนของทั้ง 6 คณะ ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีการอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาชุดการสอน ดังนี้
• วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมช่วงที่ 1 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเนื้อหา/การแบ่งเนื้อหาของบทเรียน
• วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมช่วงที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประเมินคุณภาพชุดการสอน การสร้างข้อสอบ/แบบทดสอบการวิเคราะห์ข้อสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
• วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบการออกแบบชุดการสอน
• วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 การอบรมช่วงที่ 3 การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 
 
 
 
 
   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739