หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา


ด้วยมีนักศึกษาภาคกศ.ปช. รุ่นที่ 18 ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 21 หมู่เรียน ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) จำนวน 5 หมู่เรียน และนักศึกษาตกค้าง

ภาคปกติ ภาคกศ.ปช. ที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา 2560 นี้ ขอแจ้งให้ทราบกำหนดการดังนี้

  •  ประกาศรายชื่อคาดว่า                               ==>    20  กรกฎาคม  2561
  •  ตามเกรดเข้าระบบภายใน                          ==>    20-24  กรกฎาคม  2561

          จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนติดตามกำหนดการดังกล่าวโดยเคร่งครัด ประกาศ ณ วันที่ 12  กรกฎาคม  2561

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739