หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

กำหนดการสอบแก้ระดับคะแนน M ภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดการสอบแก้คะแนนระดับ M รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปภาคการเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ดังนี้

ภาคปกติ

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2561                สอบแก้คะแนนระดับ M สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนระดับคะแนน M  

                                                 ในภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

 
รายวิชา รหัสวิชา กำหนดการสอบ สถานที่

การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ

 004002

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

เวลา 15.30 - 17.30 น.

32.03.08

 

 

 

 

นักศึกษาที่ไม่เข้าสอบ หรือไม่มาติดต่อยื่นคำร้องขอสอบตามวันและเวลาที่กำหนด ผู้สอนจะปรับคะแนนกลางภาค

เป็นศูนย์ แล้วประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยู่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2561

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739