หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

แจ้งนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา รอบอนุมัติจบวันที่ 4 กันยายน 2561


ด้วยมีนักศึกษาตกค้าง ภาคปกติและภาคกศ.ปช. ที่จะสำเร็จการศึกษา  ขอแจ้งให้ทราบกำหนดการดังนี้

  • ประกาศรายชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา                      ==>   20  สิงหาคม  2561
  • ตามเกรดเข้าระบบภายใน                                         ==>   20 - 24  สิงหาคม  2561

จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทุกคนติดตามกำหนดการดังกล่าวโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739