หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561


            สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูลทางการศึกษา ตลอดจนข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประมาณ 10,000 คน

 

 

 

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739