หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

รับสมัครนักศึกษาโครงการราชภัฏเสริมโอกาส ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการทำโครงการราชภัฏเสริมโอกาส เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การทำงาน

และมีทุนทรัพย์ใรการศึกษา โดยศึกษาเรียนรู้ในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

<< รายละเอียดการสมัคร >>

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739