หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 (อนุมัติเพิ่มเติม 14/9/61)


ประกาศรายชื่อผลการเทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561 

  • ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับคำร้องขอเทียบโอน >>>  <<<
  • ประกาศรายชื่อผลเทียบโอน >>>  (อนุมัติเพิ่มเติม 14/9/61)<<< 

 

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการ อาคาร 9 ชั้น 6

 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2561

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739