หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

กำหนดการรับเอกสารใบรับรองคุณวุฒิ รอบการประชุมสภามหาวิทยาลัยวันที่ 21 กันยายน 2561


  • นักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และวันที่ 4 กันยายน 2561

ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ที่ อาคาร 9 ชั้น 3 ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 15.00 น

  • นักศึกษาระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก ที่สำเร็จการศึกษาในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และวันที่ 4 กันยายน 2561

ติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิได้ที่ อาคาร 9 ชั้น 6 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

**เอกสารที่ต้องใช้ในวันรับเอกสาร 1.บัตรประจำตัวนักศึกษา, บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ 2.ใบเสร็จการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 3.ใบปัจฉิมฯ **

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739