หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 

กำหนดการสอบแก้ M วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 004001 ภาคกศ.ปช.


นักศึกษาภาคกศ.ปช. ที่ได้รับผลการศึกษาเป็น M (ขาดสอบ) วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 004001

ตั้งแต่ภาคการเรียนที่ 3/2560 ย้อนหลังกลับไป ให้มาติดต่อขอสอบแก้  M

ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 ในเวลา 10.30 น. ห้อง 32.04.01

โดยตรวจสอบกลุ่ม K กับอาจารย์ผู้สอน และเตรียมบัตรนักศึกษามาแสดงตนในวันสอบ

หมายเหตุ : กรณีติด I ให้นักศึกษาติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนเอง

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2561

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739