หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 


ประเภท :     Chain Select :     :    
ลำดับ ประเภท โรงเรียน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ดอนหวายพิทยาคม) วัดดอนหวาย ต.โตนด
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
044-379252
2 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (บูรพาวิทยานุสรณ์) วัดบูรพ์ ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-244515
3 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ประชานิมิตรวิจัยศึกษา) วัดประชานิมิตร ต.บัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
044-461645
4 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปริยัติสามัญนครราชสีมา) วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-253900
5 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปริยัติสามัญศึกษา อำเภอปากช่อง) วัดโกศลสิตาราม ต.กลางดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
01-6602607
6 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปักธงชัยวิทยา) วัดกลางปักธงชัย ต.เมืองปัก
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
044-284089
7 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา) วัดบึง (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-267077
8 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พุทธศาสน์) วัดเหมือดแอ่ ต.เสมา
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
9 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (วัดตะกุดเครือปลอก) วัดตะกุดเครือปลอก ต.จักราช
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
044-399145
10 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (วัดอุทัยวิทยา) วัดอุทัยมัคคาราม ต.หินดาด
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
044-301062
11 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (วิสุทธิพรตวิทยาคม) วัดเดิม ต.ในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-471843
12 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ศรีปริยัติคุณศึกษา) วัดดงเค็ง ต.ประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
044-489386
13 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (สัทธรรมวิทยา) วัดศาลาลอย ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-389346
14 มัธยมศึกษา โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 199 หมู่ 12 บ้านโนนมันแกว ตำบลกระเบื้องนอก
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270
15 มัธยมศึกษา โรงเรียนกฤษณาวิทยา ตำบลกฤษณา
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
16 มัธยมศึกษา โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา 60 บ้านราชโด หมู่ 7 ตำบลกลางดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
044-361707
17 มัธยมศึกษา โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 552 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-924164
18 มัธยมศึกษา โรงเรียนกุดจิกวิทยา 64 หมู่ 4 ตำบลกุดจิก
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
044-369101
19 มัธยมศึกษา โรงเรียนกุดตาดำ (คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ 1 ถนนปะคำ-บ้านเหลื่อม บ้านทัพรั้ง ตำบลทัพรั้ง
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
044-972443
20 มัธยมศึกษา โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 45 หมู่ 1 ตำบลขุนทอง
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30122
044-471449
21 มัธยมศึกษา โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 324 หมู่ 12 ตำบลแก้งสนามนาง
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
044-339335
22 มัธยมศึกษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 109 หมูที่ 2 ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ
อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280
044-397229
23 มัธยมศึกษา โรงเรียนขามสะแกแสง 470 หมู่ 13 ตำบลขามสะแกแสง
อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา 30290
044-385044
24 มัธยมศึกษา โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 345 ถนนปากช่อง-วังน้ำเขียว หมู่ 4 บ้านปอหูใหม่ ตำบลโป่งตาลอง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
044-314187
25 มัธยมศึกษา โรงเรียนครบุรี 166 ม.8 ตำบลบ้านใหม่
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
044-448335
26 มัธยมศึกษา โรงเรียนคลองไผ่วิทยา 209 หมู่ 1 บ้านคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
044-323330
27 มัธยมศึกษา โรงเรียนคลองเมืองพิทยาคม หมู่ 2 ตำบลคลองเมือง
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
28 มัธยมศึกษา โรงเรียนโคราชพิทยาคม 234 ถนนมิตรภาพ ซอย 8 ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-213398
29 มัธยมศึกษา โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา 200 หมู่ 1 ตำบลจระเข้หิน
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
044-444536
30 มัธยมศึกษา โรงเรียนจักราชวิทยา 28 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 9 ตำบลจักราช
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
044-399167
31 มัธยมศึกษา โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ตำบลเฉลียง
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
044-444443
32 มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องแมววิทยาคม หมู่ที่ 19 ตำบลช่องแมว
อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270
33 มัธยมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย ถนนสุรนารายณ์ ตำบลสายออ
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
044-972123
34 มัธยมศึกษา โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1 หมู่ 15 ถนนชุมพวง - ลำปลายมาศ ตำบลชุมพวง
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
044-477223
35 มัธยมศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 349 หมู่ 1 ตำบลโชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
044-491087
36 มัธยมศึกษา โรงเรียนดอนไพลพิทยาคม 50 ถนนโชคชัย-ครบุรี
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
044-257358
37 มัธยมศึกษา โรงเรียนดอนมัน 111 ม.9 ตำบลหนองเรือ ? หนองบัววง
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
38 มัธยมศึกษา โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา 1 หมู่ 8 ถนนราชสีมา-โชคชัย
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
044-375252
39 มัธยมศึกษา โรงเรียนด่านขุนทด 602 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-389438
40 มัธยมศึกษา โรงเรียนตลาดไทรพิทยาคม หมู่ 9 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ตำบลตลาดไทร
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
41 มัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา 347 ถนนโคกเพชร ตำบลโคกกรวด
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30280
044-395043
42 มัธยมศึกษา โรงเรียนโตนดพิทยาคม ตำบลโตนด
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
044-332214
43 มัธยมศึกษา โรงเรียนทัพรั้งพิทยาคม 168 หมู่ 13 ตำบลทัพรั้ง ถนนปะคำ-บ้านเหลื่อม
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
044-253559
44 มัธยมศึกษา โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง 14 หมู่ 5 ถนนเพชรมาตุคลา บ้านหนองม่วง ตำบลช้างทอง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
044-321450
45 มัธยมศึกษา โรงเรียนท่าลาด ตำบลท่าลาด
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
044-751758
46 มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม ตำบลสำนักตะคร้อ
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210
044-227182
47 มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพาลัย 290 หมู่ 9 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลเทพาลัย
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
044-469086
48 มัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ (บูรพาวิทยากร) 576 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-248423
49 มัธยมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (เพาะชำ) 263 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-244136
50 มัธยมศึกษา โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยา 404/1 หมู่ 1 ถนนตลาดแค-พิมาย ตำบลธารปราสาท
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30420
044-471994
51 มัธยมศึกษา โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล 70 ซอย มิตรภาพ 19 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
52 มัธยมศึกษา โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 201 ถนนพิมาย-หินดาด หมู่ 10 ตำบลนิคมสร้างตนเอง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-200553
53 มัธยมศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 2 51 ถนนโนนไทย-หนองสรวง ตำบลสำโรง
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
044-253335
54 มัธยมศึกษา โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย
อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220
044-381171
55 มัธยมศึกษา โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 174 หมู่ 11 ตำบลโนนสมบูรณ์
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
56 มัธยมศึกษา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี 163 ถนนศรีธานี ตำบลโนนสูง
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
044-379250
57 มัธยมศึกษา โรงเรียนบัวลาย 199 หมู่ 5 ตำบลบัวลาย
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
044-471452
58 มัธยมศึกษา โรงเรียนบัวใหญ่ 83 ถนนเทศบาล 8 ตำบลบัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
044-461569
59 มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง?
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
60 มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านละโว้ ม.3 ถนนพิมาย ? ชุมพวง บ้านละโว้ ตำบลประสุข
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
61 มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 187 หมู่ 4 ตำบลบ้านเหลื่อม
อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 30350
044-387122
62 มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม 446 ตำบลครบุรี
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
044-231637
63 มัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคม ตำบลบ้านใหม่
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
044-444855
64 มัธยมศึกษา โรงเรียนบึงพะไล 64 หมู่ 4 ตำบลบึงพะไล
อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 30440
65 มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนา ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหัวทะเล
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-241159
66 มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนา 2 245 ถนนชาติพัฒนา ตำบลหัวทะเล
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-258163
67 มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 442/95 หมู่ 1 ตำบลหนองหอย
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
044-256945
68 มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 244 หมู่ที่ 5 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโคกสูง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
044-371492
69 มัธยมศึกษา โรงเรียนประทาย 230 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
044-479270
70 มัธยมศึกษา โรงเรียนปรางค์ทองวิทยา 268 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านปรางค์
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
044-459491
71 มัธยมศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 4 หมู่ 14 ตำบลหินดาด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-331208
72 มัธยมศึกษา โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 249 หมู่ 11 ถนนนิวาสดำเนิน ตำบลเมืองปัก
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
044-441080
73 มัธยมศึกษา โรงเรียนปากช่อง 2 หมู่ 11 ถนนนิคมลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30320
044-312010
74 มัธยมศึกษา โรงเรียนปากช่องพิทยาคม 333 หมู่ 1 ถนนปากช่อง-ลำสมพุง ตำบลจันทึก
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
-
75 มัธยมศึกษา โรงเรียนปากช่อง 137 ถนนนิคม-ลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
044-311098
76 มัธยมศึกษา โรงเรียนพระทองคำวิทยา 600 ถนนปะคำ-บ้านเหลื่อม ตำบลสระพระ
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220
044-337052
77 มัธยมศึกษา โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม 122 หมู่ 14 ถนนพิมาย- ชุมพวง บ้านพุทรา ตำบลรังกาใหญ่
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-233153
78 มัธยมศึกษา โรงเรียนพิมายวิทยา 397 หมู่ 14 ตำบลในเมือง
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
044-471105
79 มัธยมศึกษา โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 65 หมู่ 3 ตำบลพุดซา
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
80 มัธยมศึกษา โรงเรียนภู่วิทยา 61 ถนนเจนจบทิศ ตำบลโนนแดง
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
044-475069
81 มัธยมศึกษา โรงเรียนมหิศราธิบดี 42 หมู่ 4 บ้านศรีพัฒนา ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลบ้านโพธิ์
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310
044-371302
82 มัธยมศึกษา โรงเรียนมะค่าวิทยา 59 หมู่ 1 ตำบลมะค่า
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
044-367079
83 มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ถนนหนองสรวง-ด่านขุนทด ตำบลด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-389333
84 มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมบึงปรือ ตำบลบึงปรือ
อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210
-
85 มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมประดู่วัฒนา 204 ถนนสีคิว-ชัยภูมิ หมู่ 6 ตำบลบ้านแปรง
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220
-
86 มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม 272 หมู่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
044-313187
87 มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 336 หมู่ 15 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลห้วยบง
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-331075
88 มัธยมศึกษา โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม 174 ตำบลมาบตะโกเอน
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
044-254856
89 มัธยมศึกษา โรงเรียนมารีย์วิทยา 386 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
90 มัธยมศึกษา โรงเรียนมิตรภาพวิทยา 20 หมู่ 1 บ้านหนองระหาร ตำบลดอนยาวใหญ่
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
044-469107
91 มัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองคง หมู่ 11 ตำบลเมืองคง
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
044-459135
92 มัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม 70 หมู่ 11 ตำบลเมืองพลับพลา
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
93 มัธยมศึกษา โรงเรียนเมืองยางศึกษา หมู่ 3 บ้านหนองไม้ตาย ตำบลเมืองยาง
อ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 30270
044-229027
94 มัธยมศึกษา โรงเรียนโยธินนุกูล 187 หมู่ที่ 1 ถ.ปาณิกบุตร ต.หนองไผ่ล้อม
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
95 มัธยมศึกษา โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1753 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-214815
96 มัธยมศึกษา โรงเรียนราษฎร์สโมสร ม.1 บ้านกระชอน ตำบลกระชอน
อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
97 มัธยมศึกษา โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม 168 ถนนหนองบัววง-บ้านยาง หมู่ 1 บ้านหนองบัววง ตำบลขุย
อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270
98 มัธยมศึกษา โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม 304 หมู่ 17 บ้านหนองรังกา ตำบลตะขบ
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
044-373179
99 มัธยมศึกษา โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม ตำบลวังน้ำเขียว
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
044-228340
100 มัธยมศึกษา โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม หมู่ 13 บ้านวังโป่ง ตำบลบ้านเก่า
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-313134
หน้า 1 / 2 |  1 [2]   (ทั้งหมด : 139 รายการ)

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739