หน้าหลัก   ข้อมูลทั่วไป   ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ   อัตลักษณ์-เอกลักษณ์-วัตถุประสงค์   โครงสร้างการบริหารงาน   บุคลากรและการให้บริการ
หน้าหลัก
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลสถิติ
ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ
ฐานข้อมูล รร.ระดับมัธยมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ(สกอ./ก.ค.ศ.)
ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
รายงานชื่อผู้สำเร็จการศึกษา
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ผู้ดูแลระบบ
 

 

 


ประเภท :     Chain Select :     :    
ลำดับ ประเภท โรงเรียน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 มัธยมศึกษา โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม 112 บ้านโคกพระ หมู่ 2 ตำบลวังไม้แดง
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
2 มัธยมศึกษา โรงเรียนวังรางพิทยาคม 298 ถนนกำลังเอก 2 หมู่ 6 บ้านวังรางใหญ่ ตำบลมะเกลือเก่า
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
044-230866
3 มัธยมศึกษา โรงเรียนวังหมีพิทยาคม 200 หมู่ 2 ตำบลวังหมี
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370
4 มัธยมศึกษา โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ หมู่ 4 บ้านหนองขี้เหล็ก ตำบลวังหิน
อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 30360
5 มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดประชานิมิตร 24 ถนนหนองขาม 4 ตำบลบัวใหญ่
อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา 30120
044-461148
6 มัธยมศึกษา โรงเรียนวัดสุทธจินดา วัดสุทธจินดา 774 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-246329
7 มัธยมศึกษา โรงเรียนศรีสุขวิทยา 99 หมู่ 8 บ้านศรีสุข ตำบลดอนชมพู
อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160
044-257930
8 มัธยมศึกษา โรงเรียนศึกษาพิเศษนครราชสีมา 70 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-214983
9 มัธยมศึกษา โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี 1 หมู่ 6 ถนนสมเด็จพระธีรญาณมุณี ตำบลตะคุ
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
044-441975
10 มัธยมศึกษา โรงเรียนสองครพิทยาคม ตำบลหนองตะไก้
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380
044-257172
11 มัธยมศึกษา โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา 234 หมู่ 12 ถนน ราชสีมา-กบินทร์ ตำบลสะแกราช
อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150
044-257986
12 มัธยมศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม 113 หมู่ 13 ตำบลโนนตูม
อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 30270
13 มัธยมศึกษา โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 333 ถนนผาสุก ตำบลสีคิ้ว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
044-411291
14 มัธยมศึกษา โรงเรียนสีคิ้ววิทยาคาร 230 หมู่ 1 ถนนบ้านหัน-ห้วยลึก ตำบลบ้านหัน
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
044-254401
15 มัธยมศึกษา โรงเรียนสีคิ้วหนองหญ้าขาว 45/1 หมู่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
16 มัธยมศึกษา โรงเรียนสีดาวิทยา 112 หมู่ 1 ถนนทางหลวง 202 สีดา-ชัยภูมิ ตำบลโพนทอง
อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430
044-329034
17 มัธยมศึกษา โรงเรียนสุขไพบูลย์วิริยะวิทยา 112 หมู่ 4 ถนนเสิงสาง-หนองกี่ ตำบลสุขไพบูลย์
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
18 มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 83 หมู่ 5 ถนนราชสีมา-กบิทร์บุรี ตำบลโพธิ์กลาง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-357990
19 มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 248 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-255739
20 มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2 118 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองกระทุ่ม
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-242456
21 มัธยมศึกษา โรงเรียนสูงเนิน 644 หมู่ที่ 1 ตำบลสูงเนิน
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
044-419202
22 มัธยมศึกษา โรงเรียนเสิงสาง บ้านบัวหลวง หมู่ 3 ตำบลเสิงสาง
อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330
044-447127
23 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 259 หมู่ 13 ตำบลหนองกราด
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-312217
24 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 140 หมู่ 5 บ้านโนนเต็ง ตำบลหนองขาม
อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
044-256987
25 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองงูเหลือม
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
044-207068
26 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 592 หมู่ 5 ถนนคลองไผ่-ลำนารายณ์ (กม.12) ตำบลหนองน้ำใส
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
27 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ตำบลหนองบัว
อ.คง จ.นครราชสีมา 30260
28 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 79 หมู่ 1 ตำบลหนองบัวละคร
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
044-314201
29 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา ถนนเดชอุดม ตำบลหนองหัวแรด
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
044-448743
30 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองบุนนากพิทยาคม 231 ถนนเดชอุดม หมู่ 2 ตำบลหนองตะไก้
อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410
044-255439
31 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองยางพิทยาคม หมู่ 4 บ้านโคกวังวน ตำบลหนองยาง
อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา 30230
044-255261
32 มัธยมศึกษา โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ หมู่ 5 ตำบลหนองหว้า
อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120
044-471287
33 มัธยมศึกษา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 70 หมู่ 5 ตำบลห้วยแถลง
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
044-391202
34 มัธยมศึกษา โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา 59 หมู่ 9 ถนนสีคิ้ว-ด่านขุนทด
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140
044-230155
35 มัธยมศึกษา โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม 119 หมู่ 8 บ้านศิริรักษ์ ตำบลหันห้วยทราย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180
36 มัธยมศึกษา โรงเรียนหินดาดวิทยา 351 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-สุรินทร์ ตำบลหินดาด
อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 30240
044-301065
37 มัธยมศึกษา โรงเรียนอรพิมพ์วิทยา ถนนครบุรี-โชคชัย ตำบลอรพิมพ์
อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250
044-444711
38 มัธยมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ถนนมิตรภาพ
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
39 มัธยมศึกษา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย?นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
044-214935
หน้า 2 / 2 |   [1] 2  (ทั้งหมด : 139 รายการ)

   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739